با درود به همتباران برازنده و گرامی       

     هدف از نگارش و درج مقالات در باب فرهنگ بختیاری، نادیده گرفتن و یا حذف سرمایه و مبانی فرهنگی این قوم کهن و باستانی نیست، بلکه مراد به چالش کشاندن شیوه نگرش و عملکرد برخی افراد است که در لوای نام بختیاری، خودآگاه یا ناخودآگاه به آن آسیب های جبران ناپذیری وارد می نمایند.

     اگر تلویحاً از افراد کارنابلد و ناآگاه در امور فرهنگی حرف به میان آمده است، آن دسته از همتباران کارشناس که تلاش بی شائبه در حوزه فرهنگی و شناساندن و ترویج درست آن به مردم دارند، مد نظر نیست که نگرانی از کسانی است که آگاهانه و یا ناآگاهانه به پیکره فرهنگ یک قوم به قیمت خودخواهی و خودبینی آسیب و زیان های جبران ناپذیری وارد می سازند. امید که انجمنی برقرار گردد تا با بهره گیری از دانش کارشناسان فرهنگی، شناخت و راهکارهای لازم به مشتاقان دلسوز قوم داده شود و با همفکری و همراهی در رفع هر گونه سوء تفاهم و مشکل، به تعامل و تفاهم کامل نائل گردیم   

     در بحث نگارش و بیان متل، مثل و چیستان های(چنه چنه های) بختیاری نیز نباید  تحجر و واپسگراییرا علم کرد و شعار داد.نگارنده و دیگر دوستان همراه، در دهه های گذشته سیر قهقرائی نداریم، بلکه در نظر است تا از داشته های پند آموزند و رهگشای فرهنگی که در دل هر کدام آموزه هایی ارزشمند اجتماعی و تربیتی نهفته است و زائیده ذهن خلاق و سازنده پدران و مادران خوش فکر و اندیشمند بختیاری و سرمایه فرهنگی مردم ما محسوب می شود بهره به جوئیم و به دید همگان نیز برسانیم. این آموزه های فرهنگی دستاوردهای ادبی و اجتماعی با ارزشی است که مردم بختیاری امروزه هم برای تربیت و آموزش فرزندان خود و آگاه ساختن آنان از بدی ها و کژی ها در عرصه زندگی یادآور می شوند تا در زندگی هشیار و بینا، پیروزمندانه به سرمنزل مقصود نائل گردند و از آسیب های اجتماعی در امان باشند.

     ما با فروتنی و افتادگی و با سینه ای گشاده، شنوای نقد و درد دل همتباران مخالف و موافق هستیم و از دانش و آگاهی همه بهره می بریم و بدون چشم پوشی و پنهان کاری،  سخن صاحب نظران را چه سازگار و چه ناسازگار می پذیریم و در دید همگان نیز قرار می دهیم تا با بررسی و نقد به اجماع رأی و اندیشه ای که فرهنگ قوممان را ویرایش، پایدار، با ارزش جلوه ببخشد، نائل بگردیم.

     این نوشته دال بر مقابله با نظرات مخالف و ناسازگار برخی همتباران نیست که به تندی با مسائل مطروحه برخورد می نمایند، بلکه اعلام آمادگی هر چه بیشتری است در شنیدن نقد و سخن همگان. یقیناً نقد و ناسازگاری نظری تعدادی از همتباران در برابر برخی موضوعات، ناشی از تعصب و جانبداری از حریم فرهنگ قومی است که قابل احترام و بزرگداشت است و با افتخار اندیشه و سخن آنان را می پذیریم و در پیشگاه همه همتباران ارجمند و فرهیخته به داوری می گذاریم تا آنچه مطلوب و معقول می باشد حاصل کار گردد.

     امید که همتباران در این راه یار و یاور هم باشند و فرهنگ اصیل و کهن خود را به نحوی شایسته و منطقی به همگان بشناسانند. جای بسی سعادت است که مقالات، نظرات و نوشته های همتباران از ارزش و غنای ادبی و فرهنگی برخوردار است اما متأسفانه در بخش کامنت ها و به صورت خصوصی درج می شود که امکان و اجازه درج آن نیست. بنابراین از همتباران گرامی درخواست می شود حتی الامکان نظر و پیشنهاد و یا مقالات خود را با نام و علنی درج نمایند تا با ذکر منبع و نام نویسنده، درج و به دید همه رسانده شود. در قسمت نظرها(کامنت) حجم کافی وجو ندارد و بیشتر نوشته ها ناقص دریافت می گردد. در صورت امکان ایمیل بفرمایند. سرافراز و پیروز باشید.