از برادران و خواهران عزیز و بزرگوار پبدنی در ارائه هر چه بهتر و منطقی تر اسناد و مطالب  تاریخچه طایفه پبدنی کمک می طلبم . مستند  و موثق بودن به پر باری و ارزشمندی نوشته کمک شایانی خواهد کرد . زحمت دراین راه ارزش دارد . نوشته و اسناد به نام افراد در کتاب ثبت خواهد شد . با سپاس