گپته ورار که کوچیرت ورورده خداییه.    

                         gapete vorar ke kochiret veravorde khodaeie

بهیگ بسکه خوو بید، گوینه هم گوشه تیس دروده(دروید).

bahig baske khow bid gevine ham goshe tis deravode