نیده نبینا، کیمند نکنا شی.         neyde nabina keymand nakona shi   

برد سر جا خوس سنگینه.                     bard sare ja khos sangine

 خواست برگسه راست کنه، تیسه کند 

                                     khast borgese rast kone tise kand