با سلام

با اشتیاق تمام منتظر انتقادات و پیشنهادات شما  مراجعه کنندگان عزیز و محترم به خصوص هم تباران بختیاری و  هم طایفه ای های پبدنی خودم هستم .  از ارائه نظر و پیشنهادات خود  بنده را بی نصیب نگردانید . در تکمیل تاریخچه  طایفه پبدنی بختیاری نیازمند راهنمایی و کمک   همه  شما سروران هستم .  ارائه اسناد مربوط به طایفه پبدنی و بختیاری به تکمیل و مستند بودن تاریخچه کمک شایانی خواهد کرد . چنانچه اسناد  و دست نوشته و یا مطالب روایتی در این مورد در اختیار دارید لطف کرده و ارسال نمایید تا با نام شما در این نوشته ثبت گردد . ممنونم  - در پناه حق سالم بمانید