چنچنه های(چنه چنه) زیر را همتبار عزیز و گرامی جنای آقای رامین طهماسبی راکی ارسال نموده اند. آگاهانه از درج پاسخ ها خودداری گردیده است تا نظر شما عزیزان را جویا شویم. ضمن سپاس از ایشان، امیدوارم که دیگر همتباران ارجمند نیز در این راه یاری رسان ما باشند. همواره سرزنده و شادمان بمانید.   

1 - چنه چنه؟

خُوس یَه چنگه      صداس پر یه تنگه

 khos ya change sedas pore ya tange

----------------------------------------------------   

2 – الف- چنه چنه؟

 آشیشه و ماشیشه       دو چی منه یه شیشه

A shishe vo Ma shishe             

  do chi mene ye shisheh

 ب - چنه چنه؟  

 هر چه که بگوی ایرزه  جُوه کُر پادرشاه بی درزه؟

har che ke begoy eyarze

jove kore padershah bi darze

----------------------------------------------------   

3 - چنه چنه؟

نه دستی داره نه پا                      او اخوره چی ورزا

na dasti dare na pa            aw ekhore chi vorza

--------------------------------------------------- 

4 - چنه چنه؟

زردِ زردِ زعفرونه                هونس پشت کُه کافرونه

zarde zarde zaferoone         

  hoones poshte kohe kafaroone

---------------------------------------   

5 - چنه چنه؟

عجایو صنعتی دیدُم به ای تُل     که اَو وُر زیر تش هی ازنه قُل

Ajayew sonati didom be ei tol    

    ke aw vor zire tash hey ezane ghol

 

ارادتمند: رامین طهماسبی راکی  شنبه 07/08/1390