چوقا بهده بارون

هر چه که اخوم بکنمس به وربند هی ابوه به رفیده

سی صحاو لیش کن