سی گا مَکال، چه یَه من، چه صد من!

 

وختی خدا ز بز اورگرته که نونا شونه اخوره!

 

وختی میشون نه نید، بزگل اگون عبدالکریم...