چاربونِ نال اِکردن، پَشخه هم لِنگسه بلند کرد.(چارپایان(اسب و مادیان و استر) را نعل می کردند، پشه هم پایش را بلند کرد، یعنی مرا هم مانند اسبان نعل بزنید! این ضرب المثل به کسانی اطلاق می شود که در مقام فرودست و دون جامعه قرار دارند اما می خواهند خود را به بزرگان و فرادستان نسبت داده و خود را آن چه نیست می خواهد نشان دهد.