چاربونه نال اکردن، پشخه هم اود وا پیش و لنگسه بلند کرد!

(چهارپایان (اسب ها)را نعل می کردند، پشه هم جلو آمد و به نشانه ی این که مرا هم نعل بزنید، پایش را بلند کرد!)