فقر زمین، علوفه گران و عدم توانائی در نگهداری چهارپایان باعث گردیده تا مردم عشایری کوچ خود را نیز ماشینی کنند و بار و بنه را با ماشین به گرمسیر یا سردسیر انتقال دهند. آن دسته هم که هنوز سختی نگهداری اسب و قاطر و الاغ را تحمل می کنند اثاثیه خود را بر پشت این حیوانات جابجا می نمایند و گهگاه هم بیاد گذشته زینی بر اسبی می نهند و از طریق جاده آسفالته طی طریق می نمایند. سم اسب ها هم با آسفالت آشنا شده و سر به زیر بر روی خط کشی جاده ماشین رو به پیش می روند. اسب هم خط سفید را در جاده می شناسد!