دوست عزیز دانشگاهی، چرا از پشت پرده سخن می گویید؟ چرا نام و نشان خود را علنی نمی سازید؟ نظر بی نام و نشام گذاشتن به مثابه توصیه و راهکار از فردی دانشگاهی مثل شما بعید است. انتظار از امثال جنابعالی راهنمایی و ارائه راهکارهای سازنده است. وقتی این راهکار و توصیه ها کاربرد داشته و اثر می گذارد که خواننده بداند راهنما و هادی از جایگاه و منزلت علمی برخوردار است. امیدوارم پس از این در پایان هر اظهار نظر و انتقاد نام و نشان خود را علنی و بصورت واقعی درج نمایید تا بهتر و بیشتر از آگاهی های شما بهره برده شود. نحوه انتقاد و نوع کلمات و عبارات مندرج در قسمت نظرات، مشخصه بارز محاوره و انتقادات شما است که قبلاً شنیده و حال بدان پی برده شده است. یقین دارم که خودتان هم از این شیوه اظهار نظر خرسند نیستید!

    منتظر توصیه و راهکارهای شما با نام و نشان واقعی هستم و بی شک انتقاد و پیشنهادات شما سازنده و موثر خواهد بود.

آزاده و سربلند باشید.