روز بزرگداشت حکیم فردوسی خجسته باد

چو خواهی که یابی ز هر بد رها     سر اندر نیاری به دام بلا

بوی در دو گیتی ز بد رستگار       نکو نام باشی بر کردگار

به گفتار پیغمبرت راه جوی          دل از تیرگی ها بدین آب شوی

تو را دین و دانش رهاند درست     ره رستگاری ببایدت جست

     بیست و پنجم اردیبهشت، روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی سراینده شاهنامه کبیر است. این روز فرخنده  و میمون به همه دوستداران فردوسی نامدار و شعر و ادب پارسی خجسته باد. اشعار حماسی این شاعر حماسه سرای شهیر ایرانی، در سراسر گیتی به زبان های مختلف دنیا برگردان شده و جایگاه والایی را در نزد ادب دوستان و مشتاقان کسب نموده است.  

     فردوسی حماسه سرای پارسی گوی، با سروده های خود اصالت نژاد و زبان مادری ایرانی را زنده نگه داشت و از اختلاط و مرگ یک فرهنگ کهن پیشگیری کرده و زبان و آئین مردمی باستانی را جاودانه و مانا و ماندگار نمود.

روانش چون سروده های حماسی و دلنشین شاهنامه اش هماره شاد و جاودانه باد.

گفتار حکیم توس در ستایش خرد

خرد بهتر از هر چه ایزدت داد     ستایش خرد را به از راه داد

خرد افسر شهریاران بود            خرد زیور نامداران بود

خرد زندۀ جاودانی شناس          خرد مایۀ زندگانی شناس

خرد رهنمای و خرد دلگشای      خرد دوست گیرد به هر دو سرای