روزگاری با گچ و تخته سیاه 

                      نقش می کردم ز هر کوه و گیاه

جهل را با یک خط گچ سپید

                        می کشاندم در ره نور و امید

مار شیادان جدا کردم ز مار 

                         بر سمند دانش امی را سوار

شد رها جاهل ز دست اهرمن

               دشت خشک بی علف شد چون چمن

داستان عشق را با خون دل 

                   پیکری می ساختم  بی آب و گل     

آشنا کردم ورا با روزگار 

                       روزگارش شاد بی آموزگار

و ...

 

 روز معلم بر تو آموزگار نور و آگاهی و دشمن جهل و تاریکی خجسته باد