(گزیده هایی از شعر معلم)

...

بهای معلم به دلدادگی است

               اسیری به دانش که آزادگی است

...

تو بگذار ما را قلم تیر ماست 

                 اگر چه ندانی  جهانگیر ماست

ترا هر چه دادند شاید سزاست 

                      سزای معلم به نزد خداست

که آموزگار نخست جهان  

                        همان داد دادار اندر نهان

به وزن همان گچ و یا این قلم 

                    به میزان نهد بهر ما از کرم

به دستان«تنها » نشد آشنا

                به جز یک قلم گچ چنین پر بها