شادروان سوارعلی امیری پبدنی یکی از بزرگان طایفه پبدنی و از تش عبدالعلی(عبدلی) بود. وی تاریخی گویا از فرهنگ،آداب و رخدادهای طایفه و قوم بختیاری بود. دریغ و صد افسوس که منبع و گنجینه تاریخی و فرهنگی طایفه به دل خاک سرد سپرده شد و به رشته تحریر در نیامد تا امروز بتوان از آن آگاهی های مهم و غنی و بارزش موثق در معرفی مسائل مختلف مردم طایفه پبدنی استفاده کرد! قصور کوتاهی امثال بنده این خسارت و زیان جبران ناپذیری را به پیکر تاریخ وارد ساخت. محضر پر فیض و برکت معتمدین و آگاهان به مسائل فرهنگی و اجتماعی قومی چون مرحوم سوارعلی امیری برترین و بهترین کلاس درسی بود برای امثال نگارنده تا ضمن آموزش و فراگیری از محضر چنان اساتیدی آگاه ، به نگارش و ثبت و ضبط ان برای انتقال به نسل بعد همت گماریم.

دریغ  که دیر به فکر افتادیم و  افسوس گذشته نیز سود بخش نخواهد بود. لازم است امروز به محضر بزرگان ارجمندی که سایه حیات وجودشان بر سر ماست استفاده نموده و خاطرات سینه نهفته آنان را به صفحه سفید کاغذ سیاهه نماییم و فردا افسوس دیروز و دیروزیان گرامی را نخوریم!

برهمگان است که از بزرگان طایفه و فرزندان سرانی که امروز در قید حیات نیستند اما داشته های خود را به نوعی به فرزندان انتقال داده اند بهره گرفته و به نگارش کشیده و ماندگار  نمایید. از فرزندان شادروان سوارعلی امیری پبدنی و بازماندگان دیگر بزرگان طایفه که اطلاعاتی از پدران و اجداد خود در اختیار دارند به بنده و دیگر نگارندگان مشتاق قرار دهند تا ثبت و جهت استفاده در اختیار همگان نهاده شود.

با تشکر قبلی و آرزوی سربلندی و پیروزی برای همه همتباران گرامی