بختیاری هدم

بختیاری هدم و رگ ز پیایل دارم      -      لیشی مو ز خمه اسمی ز آیل دارم

ارکه لیشم نکنم کور زاسمه او گپون  - سی یو که به لاش خوم شیر ز دایل دارم