یادش بخیر

کودکی های قشنگی داشتیم یادش بخیر      

                 خانه ای از خاک و سنگی داشتیم یادش بخیر

سفره ها پر بود از دستان گرم و نان نرم      

                   در کنارش آب و رنگی داشتیم یادش بخیر  

در جوار کلبه عشق و صفا در کوهسار         

                        مامن شیر و پلنگی داشتیم یادش بخیر

قصه های شب ز رستم بود واز اسفندیار     

                 غصه از سهراب  جنگی داشتیم یادش بخیر

بر مزار سینه ها ،  در کوی یار غم زده        

                     کینه ها از دیو زنگی داشتیم یادش بخیر

در سرور وصلت گل با زمین در روزنو    

               از نی و نا ، ساز و چنگی داشتیم یادش بخیر

  بازی شاه  و وزیرک بود و دزد و قاضیش     

                    در سیاست ها درنگی داشتیم یادش بخیر

آسمان دل به دور از دستهای ما  نبود       

                 هر ستاره خود به چنگی داشتیم یادش بخیر

و ...

روزهای خوش نوروزی را شادباش می گویم. شاد و پاینده بمانید