صدای پای نوروز کهن از دور می آید 

         نوایی شاد از جشنی و از یک سور می آید

هزار نغمه خوان از عطر آن بشکوفه می خواند

               به سوی گلشن سبز بهاران نور می آید