خجسته میلاد حضرت ختمی مرتبت و منجی عالم بشریت و امام جعفر صادق (ع) بر همه مسلمانان مبارکباد.

     هنگامی که بربریت و جهالت مردم  و ظلم و بیداد ستم پیشگان قدرتمدارعالم فزونی یافت، خداوند رسول و پیام آوری برای هدایت و نجات بشریت  از میان آنان انتخاب  و مأمور ارشاد و راهنمائی فرستاد. پیامبر الهی برای مردم برابری و برادری و مساوات و همزیستی مسالمت آمیز و بشارت آینده و آخرتی خوش و برای حکومت گران ظالم و زورگو نصیحت و اندرز و از عاقبت بد و بی سرانجام  خبر و  هشدار داد.

     دین مبین اسلام بشارت دهنده برای نیکو کاران و بیم دهنده برای زورگویان و ظالمین است. پس نیکوکاران و خیرین از مراحم  و مواهب الهی بهره مند و ستمکاران از آن محروم و به عذاب خداوندی گرفتار خواهند شد. خداوند الرحمن الراحمین است و به بندگان تواب خود گذشت و بخشش مبذول خواهد داشت.

    برکت چنین روز مبارکی را برای همه آرزومندم.