گشتل عبدالهی پبدنی (تش رمدان)

 

     غار پبده در دامنه کوه پبده

 

     بنای زیارتگاه حاج عالی در پبده

 

     نمایی از آرامگاه و زیارتگاه حاج عالی در پبده

 

     طبیعت زمستانی منطقه پبده

 

     درون غار پبده و قسمت انتهایی آن و پرواز  خفاشان

 

       نمای بیرونی دهانه غار پبده و رویش گیاهان گزنه در بیرون غار