گرگعلی عبدالهی پبدنی(تش رمدان)

 

   منطقه درکستان در حوالی شهر لالی

 

    منطقه باریکی پبدنی

 

     منطقه هارنی کلا و زیر کوه طایفه پبدنی در خوزستان

     کوه سله تُر در منطقه پرک و تنگ گزی طایفه پبدنی

      دهانه ورودی غار باستانی پبده