روزعلی ناصری پبدنی(تش ناصر)

 

 

 

     خسرو جمشیدی پبدنی(تش محمدرضا)