حیدر حیدری پبدنی(تش درویش عالی)

     ناصر حیدری پبدنی(تش درویش عالی)

 

 

     محمدیوسف حیدری پبدنی(تش درویش عالی)

      ماشااله مهمانپذیر پبدنی(تش رمدان)

 

 

        تیمور عبدالهی پبدنی(تش رمدان)

     اسحاق ناصری پبدنی(تش ناصر)