حسن حیدری پبدنی(تش درویش عالی)

      اسماعیل ناصری پبدنی(تش ناصر)

     علی صالح حیدری پبدنی (تش درویش عالی)

     محمدباقر سلجوقی پبدنی(تش سلجوقی)

 

    مهرعلی عبدالهی پبدنی(تش رمدان)

      اله داد ناصری پبدنی (تش ناصر)