پیرزاد سلجوقی پبدنی(تش سلجوقی)

     تیمور عبدالهی پبدنی(تش رمدان)

 

 جانی سلجوقی پبدنی(تش سلجوقی)

 

     حاجت عبدالهی پبدنی(تش رمدان)

    محمدنبی حیدری پبدنی(تش درویش عالی)

 

 

     روزعلی عبدالهی پبدنی(تش رمدان)

     سهراب سلجوقی پبدنی (تش سلجوقی)