اسکندر فیروزی پبدنی(تش رمدان)

 

جهانگیر سلجوقی پبدنی (تش سلجوقی)

 

امیرخون سلجوقی پبدنی(تش سلجوقی)