حاجقلی حیدری پبدنی(تش درویش عالی)

 راه علی ناصری (تش ناصر)

 

 ابراهیم مماند(تش رمدان)