در پشت کوه «چوم سوزان» و در دامنه «کوه سرخ دوش » ، تک درخت سیب خود رویی در کنار چشمه آبی وجود دارد. درخت سیب هم مثل درخت تاگ سبز، به درخت «سیب سبز» ( سیو سوز ) معروف است و مورد تقدس و احترام مردم قرار دارد. این تک درخت سیب، از گونه و نوعی از درخت سیب است که گویی از نوع اولیه و جنگلی و اصلاح نشده می باشد؛ زیرا میوه آن بسیار کوچک است و در واقع مزه میوه سیب کال را می دهد. اندازه میوه سیب سبز در زمان رشد کامل به اندازه یک گردوی متوسط است.

      در منطقه پرک و تنگ گزی و بخش شوراب  این درخت سیب تنها درخت از این نوع است و همین تک رویشی این درخت به مانند تاگ آن را در نظر مردم مقدس و مورد احترام قرار داده است . زنان برای طلب حاجات خویش نذر را در زیر این درخت و در کنار چشمه آب ادا کرده و فریضه نماز و دعا و نیایش را درگاه خداوندی بجا می آورند . قداست سیب سبز هم به مانند تاگ در حدی است که مردم صادقانه به نام آن سوگند یاد کرده و گاهی خلافکاران را نیز برای مشخص نمودن مجرم و خلافکار و یا تبری و بی گناهی آنان از قسم دادن از آن استفاده می کردند.