قبلا در باره نقصان و ایراد در باره شجره نامه های درج شده در وبلاگ و عدم درج و ثبت اسامی زنان و دختران لایق و سرافراز طایفه،عذرخواهی شد و دلایل عدم ذکر و درج نام ها هم عنوان گردید. همه خانواده ها و تش های مربوطه طایفه پبدنی مایل به درج نام دختران و زنان در شجره نامه ها نبودند. برخی در این بارخه موافق و بعضی مخالفت خود را ابراز داشتند. مدیریت وبلاگ نیز این اجازه را نداشت تا خودسرانه و یا با توجه به جایگاه و حقوق زنان دختران در ثبت و درج اسامی آنان به عنوان افرادی از طایفه اقدام نماید. بنابراین به نظر همگان احترام گذاشته شد و آنچه را تنظیم کرده ارسال نموده بودندو در وبلاگ درج گردید.

انتقاد یکی از دختران یا زنان طایفه پبدنی که در بخش نظرات به عدم نوشتار نام زنان و دختران در شجره نامه های طایفه آمده است، نشان از نقصان و ضعف کار ماست که مردسالاری را پیشه کرده و حقوق دختران و زنان همتبار خویش را نادیده گرفته ایم. اینجانب در گذشته های دور سیر نمی کنم بلکه این تعصب برخی از همتباران محترم است که به حق و یا به ناحق ، زنان و دختران را در نظر نداشته و از ذکر اسامی آنان خودداری کرده اند. مسلم است که دختران و زنان فهیم و تحصیل کرده و لایق طایفه نه تنها از مردان کمتر نیستند که در برخی موارد هم ارشدتر و شایسته تر هم هستند. این حذف نام یا عدم ذکر نام آنان حمل بر این موضوع که کمتر از مردان هستند و یا غیر از آن نبوده و نیست. انتظار از دختران و زنان لایق فامیل آن است که مانند سرکار خانم سپیده مماند از تش رمدان که به عدم ذکر نام دختران انقاد داشتند و با هماهنگی نام دختران و زنان را در کنار مردان فامیل خود ارسال داشته و با پذیرفتن مسئولیت مستقیم ذکر اسامی ،در وبلاگ درج گردید. شما نیز نفر دوم بعد از سرکار خانم سپیده مماند دختر ورزشکار غواص و دانشجوی رمدان پبدنی باشید و اسامی خود و دختران و زنان تش خود را ارسال نمایید . امیدوارم پوزش اینجانب را بپذیرید و در این راه  به این امر مهم کمک نماییدو متظر ارسال اسامی و راهنمایی های بیشتر شما هستم . موفق باشید.