هوالمالک الملک بحق

                       بسم الله الرحمن الرحیم

فبعد – باعث بر تحریر و ترقیم این کلمات شرعیه الدلالات واضحة ( واضحات ) البینات ، آن است که در اسعد زمان ( نیکوترین وقت و ساعت ) و اشرف الادان ( نزدیکان و اقوام گرامی و بزرگوار ) حاضر شد بی علا مَحکَمه مُحکمه ( mahkameye mohkame ) مطاع لازم الاتباع عزت آثار «آعالی» ولد مرحوم «آنادعلی» «پودنی بابادی کله» مصالحه شرعیه نمود به عزت آثار «آعلی همت» ولد مرحوم «آخیرالله» من الطایفه «پودنی» مقرنا ( مقرا = معترف شدن ،اقرار کردن ، اقرار و اعتراف به قبول چیزی ) به قبوله ( قبول ) همگی و تمامی ، موازی «نیم شعیر» ( واحدی در سطح زمینهای زراعی که برابر است با یک جو، جو و شعیر برابرند با یک شانزدهم دانگ ) تمام و کمال از آب و ملک و از جمله هفدانگ و نیم ( هفت دانگ و نیم ) قریه کران من قراء عن ( از ) «محال اربعه عراق اصفهان» (در فرهنگ لغات کلمه عراق به معنی کرانه ، اطراف و حومه آمده است و محال اربعه عراق اصفهان یعنی ، چهار محال حومه و اطراف اصفهان ) مع شرب و مشارب ، انهار و جداول با جمیع نوابقات شرعیه و لواحقات ملیه و کل یتعلق بهاء فی القدیم الی و فی الان که (...) از تحدید و توصیف است به مال المصالحه مبلغ دوازده تومان نقد تبریزی ، فرض رایج الخزانه عامره سلطانی «ناصرالدین شاهی» مصالحه صحیحیه شرعیه معاقده صریحه ملیه حاویه مسلمه به صیغه ایجاب قبول من الطرفین و الی آخر سند ...( بیشتر مطالب ادامه نوشته  تکراری و غیر ضروری است که از نگارش آن خود داری می گردد ) صیغه شرعیه بینهما جاری شد .

بتاریخ 18 شهر شعبان المعظم 1291

الحضار :

عالیجاه آرستم ابن اسکندرخان بابادی کله – عالیجاه آصیدال خلف مرحمت پناه اسفندیارخان بابادی کله - آصلات ابن مرحوم آسهنعلی ( صحنعلی ) پودنی بابادی کله - آقاخان ابن آحسین خون بابادی کله – کربلایی نصیر ابن مرحوم ملاعلی جان بابادی کله – آغولی ( قولی) بابادی کله – آنادعلی ابن مرحوم آغظنفر(غضنفر) بابادی کله – آعلی ابن آمحمدیوسف کرانی – کربلایی رستم کرانی – آجبار ابن مرحوم ملاعلی خان بابادی کله – آحسین خون ولد مرحوم آمحمدرفیع بابادی – ملامحمدشفیع کرانی – آمعصومعلی ابن آمحمدباقر کرانی –عالی شان آعبدالرضا خلف مرحوم ملارمضان کرانی – کربلایی فضلعلی ابن مرحوم آمحمد یوسف کرانی –آمحمدصادق ابن مرحوم آعلی خان کرانی – ملامحمداسماعیل کرانی -