سند شماره 23

این سند نامه حکومتی که در برگه ای رسمی و با نشان و سر برگ دولتی  از مرکز حکومت بختیاری با امضاء فتحعلی {خان} بختیار ، خطاب به مشهدی منصور حیدری پبدنی و ملا علی بابا سلجوقی پبدنی کدخدایان طایفه صادر شده است .

متن نامه :

وزارت داخله

( حکومت بختیاری )

نمره 274) مورخه 19/3/1316

                      مشهدی منصور و ملا علی بابا

چون از اصفهان صورت اسامی کدخدایان جزء حوزه بلوکات بختیاری ئیلاقی

( ییلاقی _ایلاقی ) را از اینجانب سریعا خواسته اند به قید فوریت در ظرف پنج روز باید اسامی آبادیهای حوزه مسئولیت خود را با اسم کدخدای قریه یا ریش سفیدان نوشته و در یک ورقه به اداره حکومتی بفرستید . تخلف از {تو...} امر باعث مسئولیت شدید شما خواهد بود .

                                                     فتحعلی بختیار

                                                      (فتحعلی خان بختیار)