بر گرفته از کتاب در دست تدوین

سند شماره 26

      این سند حکمی است از سوی حکومت بختیاری که خطاب به کدخدایان پبدنی،مشهدی منصور حیدری و ملاروزعلی ناصری صادر شده و از آنان خواسته شده که ضمن خاتمه دادن به قانون تخت قاپو، به وصول مالیات بپردازند.تخت قاپو قانون یک جانشینی عشایر و مردم کوچ نشین در زمان حکومت پهلوی در ایران بود که شامل مردم بختیاری نیز گردیده و آنان را به سکونت اجباری و یکجا نشینی و پرهیز از کوچ وا داشت.در این سند هم چنین به عزل آنجاتعلی عبدالهی که از سوی جهانشاه خان به کدخدایی برگزیده شده بود ، اشاره شده است. این نوع عزل و نصب ها ، نتیجه کشمکش و درگیری های بین خانواده های ایلخانی و حاج ایلخانی بود که هر کدام از بین مردم  برای خود دسته و بسته ای انتخاب کرده تا  به جاه و مقام دلخواه و محق خود نائل آیند. در این بین مردم یک طایفه و قومی ،هرکدام با طرفداری و حمایت یکی از خوانین ، دچار تفرقه ونفاق و جدایی و دشمنی می گردیدند.نصب و عزل آنجاتعلی عبدالهی از این نوع دسته بندی ها و اعلام قدرت و نفوذ از سوی خوانین وقت بود.

متن سند:

     عالیجاه مشهدی منصور  کدخدای مستقل پبدنی، خودتان و ملاروزعلی  با کمال قدرت مسئول اجرای تخت قاپو  و دریافت [ ] مالیات شده برای عمل تخت قاپو را خاتمه داده و فورا سهمی ( سهمیه ) مالیات برای حضرات پبدنی {...} شاخ جدید به معیت آحیاتقلی مأمور ( مامور حکومت ) وصول کرده عاجلا در چقاخور ( چغاخور ) آورده تحویل اداره قسمت ]مالیه بشماری داده {رسید} دریافت کنند . آقای جهانشاه خان بدون اطلاع اینجانب حق دخالت درعزل و نصب کدخدا ندارد،خودتان ( مشهدی منصور ) و ملاروزعلی کدخدای {...} فوراً امورات خود را انجام داده و نوشته ام نجاتعلی ( کدخدا از تش رمدان ) معزول ، چنانچه دخالت در عمل طایفه کنند مامور اعزام داشته ، او را چقاخور آورده ،تنبیه نمایند.

آحیاتقلی مامور احکام پبدنی {...} با کمال قدرت « نجاتعلی» را از طایفه خارج کرده و دخالت در عمل کدخدایی نکنند .مشهدی منصور و ملاروزعلی کدخدای {...} باشند ومالیات [دریافت شده] را حرکت داده و حضوراً [تحویل] به اداره مالیه بنمایند و تخت قاپو را شما خاتمه بدهید. تخلف نشود.

 

مهر : حکومت بختیاری - امضاء نامشخص و بدون تاریخ