سندی تاریخی بر گرفته از کتاب در دست تدوین و نگارش تاریخچه طایفه پبدنی 

  سند شماره 20 قرار د ادی است که از سوی سران و بزرگان محترم طایفه گله ، در ارتباط با انقلاب و استقلال طلبی طایفه پبدنی منعقد و صادرگردیده بود . این قرار داد و تعهد به طایفه پبدنی و خصوصا به تش رمدان ( چنان که در سند قید شده است ) خود گردانی و خود مختاری در رتق و فتق امور را به اولاد مذکور به عنوان کدخدا و ریش سفید داده تا خود در موارد مختلف تصمیم گرفته و نسبت به رفع اختلافات و مشکلات طایفه ای خویش اقدام نمایند. بزرگان طایفه گله نیز طبق مفاد مندرج در سند ، تعهد نمودند که در امور طایفه پبدنی دخالتی نخواهند کرد. در این قرارداد عموم سران و کدخدایان و ریش سفیدان از تش و اولاد مختلف طایفه گله حضور داشته و سند را با مهر و امضاء خود تایید نموده اند.   

نثر ساده و روان سند شماره 20

اقرار شد فی مابین حضرات گله ، اولاد آاسکندر و اولاد علیرضا و عموم گله بالا و گله پایین و عموم حضرات بور و عموم دیله ، فی مابین خودشان و اولاد رمدان راجع به انقلاب خودشان و«طایفه پبدنی ». دیگر از امروز تا من بعدها هر وقایع از خوب و بد روی داد به روی این نوشته رفتار نمایند و از هر چه واقع بشود از جرم و خون (جنایت و خونریزی)

به اقدام هم دو ( هم دو = همدیگر، یکدیگر ) کوشش نمایند و آنچه کار مابین خودشان باشد ، چهار نفر ریش سفید مختاریت دارند هم کاری  بنمایند  و پبدنی دیگر حاضر شد( اگر تش های دیگر پبدنی موافق این قرارداد بود ) مطابق رمدان باشد . هر پبدنی که حاضر به کدخدایی اولاد نامبرده نشد و اولاد ( منظوراولاد طایفه گله بود ) راه به او دادند ، آن اولاد حق دخالت به مال گله و رمدان  نداشته باشند .

نوشته حاشیه سند :

توضیح براینکه خسارت از خوب و بد به روی خانوار باشد از کل جرم . به لعنت خدا گرفتار باشد اگر از این قرار داد تخلف نماید .

فی تاریخ چهارم رمضان مبارک 1361 هجری قمری

مهر ، امضاء و اثر انگشت کدخدایان و بزرگان طایفه گله: آحسن جان علیخانی - آاکبر اسکندری - آآقاجان علیخانی(ملقب به سیف لشکر) - آجونفلی گله - آبهرام بور - آاحمد بور - آعبده محمد بور - آعلی باز بور - آدیدار بور- آعلی حسین - آعلیمراد