در نظر بوده و هست که شجره عموم تش های طایفه پبدنی بختیاری جهت اطلاع و آگاهی نسل جوان همتبار، ثبت و ضبط گردیده و بدین وسیله در دسترس و دید همه علاقه مندان به آگاهی از نام و نشان و نسل های گذشته آباء و اجدادی خود قرار گیرند. موضوع از چند سال قبل با اکثر هم طایفه ای های محترم و گرامی مطرح و در میان گذاشته شد اما تا کنون چهار تش از طایفه پبدنی یا به صورت کامل و دقیق ارسال نکرده اند و یا اصلا اسامی و شجره ای از سوی آنان دریافت نشده است.

    جهت هر گونه شبهات و یا نقصان و کاستی و یا اشتباهات احتمالی در نوشتن و ثبت شجره نامه تش های طایفه ، این امر به افراد خود آن تش محول گردید تا با اطلاع و آگاهی خود و دیگر افراد مطلع و بزرگ تش و با مسئولیت مستقیم آنان ، شجره نامه ها تهیه و تودین گردد.

     شجره نامه تش سلگو(سلجوقی) توسط جناب آقای مهندس دلاور سلجوقی پبدنی به صورت نموداری و عکس ارسال شده که از ایشان درخواست گردید تا به صورت نوشتاری و جمله بندی ارسال نمایند که تا کنون دریافت نشده است.

     شجره نامه تش درویش عالی توسط جناب آقای حاج محمدرحیم حیدری پبدنی به صورت دست نویس دریافت شد که اولادی را از شجره جدا دانسته و مرقوم فرمودند که مورد بحث و انتقاد قرار گرفت که تا حصول نتیجه با رای و نظر همه افراد تش درویش عالی از ثبت و درج آن در وبلاگ به جهت اجتناب از تنش و تفرقه در بین فامیل ، خودداری گردید.

     دو تش ناصر و باور،با توجه به درخواست های مکرر تا به حال ارسال نگردیده است.چندی قبل با ملاقات حضوری که با جناب آقای چراغعلی ناصری پبدنی داشته و در مورد شجره تش های طایفه گفتگو شد، ایشان به شجره  تش ناصر، که توسط یکی از فرزندان جناب آقای حسینعلی ناصری پبدنی تهیه و تدوین شده است ، اشاره داشتند که از ایشان درخواست گردید تا به ارسال آن اقدام فرمایند که امیدوارم بزودی دریافت گردد.

     مجددا از هم طایفه ای های گرامی و محترم درخواست می شود که نسبت به ارسال شجره نامه های ارسال نشده و هم چنین نظرات و انتقادات و پیشنهادات سازنده خود در مورد شجره نامه ها و غیر از آن  مساعدت و همکاری نمایند.

با تشکر