یه دردی ور دلم دونیده ریشه          نه وا کارد ای بره نه برد و تیشه

    به پیشم دشمنه پشتم خودیه              ای پاهم دشمنه دردم زخویشه