کله وریان

ربودن کلاه از سر یک دیگر و الزام در باز پس گیری آن از رباینده ، در یکی از بازی ها و سرگرمی های مردان و جوانان بختیاری بنام «کله وریان» یا «کلاه ربودن» به نمایش در می آید تا بدین وسیله به جوانان خود آموزش دهند که در نگهداری و پاسداری از کلاه ، به عنوان مظهر مردانگی و شرف بجنگند و از هیچ گونه تلاش و از خودگذشتگی فروگذار نکنند . در این بازی دو دسته با هم به رقابت می پردازند ، هر کدام از نفرات یک دسته سعی در ربودن کلاه یکی از دسته مقابل خود را دارد . آن دسته که کلاه بیشتری از دسته مقابل برباید برنده بازی است و طرف مقابل بازنده و مغلوب ! در این ورزش و بازی که آیینی است در آموزش مردان و جوانان در پاسداشت کلاه و آداب فرهنگی قومی ، باجست و خیز، تحرک و تلاش زیاد همراه است که ضمن بازی یک ورزش مفرح و بسیار پر تحرک و بدن ساز نیز هست. در این بازی گذشته از قدرت و توانایی به مهارت و تیز هوشی در بر گرفت کلاه از سر طرف مقابل بستگی دارد ؛چرا که طرف مقابل نیز ضمن تلاش برای برداشتن کلاه حریف خود ، حفاظت از کلاه خود را هم مد نظر دارد تا بازنده نشود . هر کدام با حرکات سریع برای برداشتن و یا سر را بدور از دستان حرف نگهداشتن تلاش و کوشش و تلاش می نمایند . کوچکترین بی توجهی و یا اشتباه در حرکتهای جانبی به از دست دادن کلاه منجر خواهد شد و فرد بی کلاه که موجب شکست گردوه خود گشته مغلوب و ناراحت به کنار گذاشته خواهد شد .