سند شماره 27

 

     سند شماره 6 حکم کدخدایی نیمی از طایفه پبدنی است که از سوی مجید خان بختیار ، معاونت فرمانداری بختیاری و چهار محال به میرزا ناصر حیدری پبدنی تفویض میگردد . از ابتدای مجزایی و استقلال  طایفه پبدنی ، مقرر شده بود که کدخدایی و مدیریت به صورت نوبتی و دونفره صورت پذیرفته که هر کدام از کدخدایان بریک تیره  از مردم طایفه پبدنی ( سه قومه و عبداله جون ) ، مدیریت و اشراف نظرداشته باشند . هر کدام از کدخدایان مربوطه جهت انسجام در اتحاد و پاسداشت از انقلاب و تجزیه طلبی خویش، متعهد شده بودند که ضمن رتق فتق امور تیره تحت نظر خود ، از نظرات و مشاوره کدخدای دیگر تیره، نیزبهره مند شده و با همکاری و همراهی ، ادراه امور طایفه را به نحو احسن به انجام برسانند. این حکم کدخدایی نیز برای مدیریت بر نصف مردم ، یعنی تیره سه قومه ،بنام میرزاناصر حیدری پبدنی صادر شده بود.

متن حکم :

تاریخ :١٩/١٢/١٣٣٣                             

      آقای میرزا ناصر حیدری

از تاریخ بالا عمل نصفه ی ( نیمی  از جمعیت) کدخدایی پبدنی سهمی اینجانب به شما تفویض و برگذار میگردد که با نهایت قدرت و حسن سلوک امورات طایفه مزبور را بر طبق قانون مملکتی انجام دهید و نیز ریش سفیدان مربوطه موظفند که نسبت به حصول نظم و آسایش افراد با شما همکاری نمایند .

               معاون فرماندار مستقل بختیاری و چهار محال

                                  مهر: مجید بختیار بختیاری