ممیرا

 

بهیگ  غیرت  ایلم     ممیرا     نشون   زنگل   مالم    ممیرا

به تیگ تو مه روشن نشسته     ز تیگ ریت خشه حالم ممیرا