نی خومت چینا به مو برد ای ونی   

              غر و لند و حرف پر درد ای زنی

نی درا سی مو دیه هرسی ز تیت    

               سیل او تیهات  به مو  سرد منی