بمناسبت فتح تهران به دست رادمردان  مشروطه خواه بختیاری

 

باز آید بختیاری صبور

رادمردانی از این ایل غیور

 

باز بر پا میشود چادر سیاه

در جوار کوهساران و گیاه

 

باز با دستان گرم مادران

هم پتیر و هم صفا آید به خوان

 

فتح تهران در گذشت ، آزاد شد

خود رها گردان از این آرا  و مد

...