بنام ایزد توانا          

 این شجره نامه توسط برادران عزیز آقایان تهمورث ابدالی پبدنی و فیروز ابدالی پبدنی تهیه و تنظیم گردید و برای بنده ارسال فرمودند . ضمن تقدیر و تشکر از این عزیزان در تهیه و گردآوری این شجره نامه ، از دیگر همتباران  و اعضاء تش ابدال درخواست میگردد  چنانچه  کم و کاست و یا اشتباهی در ثبت اسامی مشاهده نمودند ، لطف کرده و اعلام فرمایند تا به اصلاح آن اقدام گردد .

موفق و پایدار باشید .            

 

 

                            بنام خدا

           شجره نامه تش ابدال طایفه پبدنی بختیاری

ابدال یکی از فرزندان عبداله جون بود .  ابدال چهار پسر داشت : سبزعلی ، طهماسب ، عبداله و علی صالح .

سبزعلی یک پسر بنام صیدال داشت .

صیدال نیز دارای چهار فرزند پسر بود . نام فرزندان پسر صیدال عبارتند از : جافر، حاجی ، غضنفر  و سعیدمراد .

جافر دو پسر داشته و دارد : ابدال و بختیار .

ابدال پنج پسردارد : عبدالعلی ، عبدالحمید ، صفرعلی و نعمت اله .

عبدالعلی دارای هفت پر می باشد :  محمدرضا ، احمدرضا ، غلامرضا ، حمیدرضا ، آقارضا ، مهدی و محمود . محمد رضا هم یک پسر دارد بنام امیر حسین .

عبدالحمید چهار پسر دارد بنامهای : مجید ، سعید ، حبیب اله و عزیزاله .

صفرعلی دارای سه پسراست : مسلم  ، قاسم و هاشم . مسلم یک پسر دارد بنام محمد مهدی.

نعمت اله یک پسر دارد که نام او صادق است .

بختیار هفت پسر و یک دختر دارد . الهیار ، شهر یار ، خدایار ، علی یار ، محمد یار ، خدامراد  و محمد هفت پسر بختیار هستند .

الهیار سه پسر دارد بنام : شهرام ، بهنام و داوود .

شهریار دارای سه دختر است .

خدایار دارای دو پسر بنامهای آرمان و ایمان و یک دختر است .

علی یار دارای سه پسر بنامهای : حامد ، احسان و آرمان می باشد .

محمدیار یک پسر دارد بنام امید و دو دختر .

خدامراد دو پسر بنام پدرام و پوریا دارد .

محمد یک دختر دارد .

شهرام فرزند الهیار یک پسر بنام بنیامین دارد .

حاجی چهار پسر و دو دختر داشت .

میرزاآقا ، حاجی آقا ، حاجی بابا و حیدر آقا پسران حاجی بودند .

میرزاآقا سه پسر بنامهای حسین آقا ، علی آقا و پرویز و دو دختر داشته و دارد .

 • - حسین آقا سه پسر و چهار دختر دارد . پسران حسین آقا عبارتند از :

عسکر که خود دارای یک پسر بنام مهدی و یک دختر است .

بیژن دارای دو پسر بنام محمد و رضا می باشد .

افراسیاب دو پسر بنام امید و امیر دارد .

 • - علی آقا یک پسر بنام تهمورث و یک دختر دارد .

تهمورث دو پسر بنام محمد و پوریا دارد .

 • - پرویز دارای چهار پسر و پنج دختر است .

نام پسران پرویز بشرح زیر است :

هرمز که دارای دو پسر بنام نویدرضا و صادق و یک دختراست و البرز ، گودرز و سیروس .

 • - حاجی آقا دومین فرزند حاجی هفت پسر و شش دختر دارد .

هوشنگ که دارای دو پسر بنام ایرج و تورج می باشد . ایرج یک پسر بنام محمد و یک دختر دارد .

حمزه دو پسر بنام سعید و ایمان و سه دختر دارد.

صیدال پنج پسر بنامهای رامین، شهریار، هادی، مهدی و امین و دو دختر دارد.

سبزوار دارای پنج پسر بنامهای محمدرضا که دو دختر دارد و علی رضا ، حمیدرضا ، عیسی و یوسف و دو دختر .

امیدوار سه پسر بنام علمدار، ستار و فرهاد و سه دختر دارد. علمدار دارای یک پسر بنام سهیل است.

سبزعلی دارای چهار پسر بنام شهرام ، که او یک دختر دارد و شاهرخ ، پژمان و فرزاد و یک دختر .

احمد سه پسر بنام سیامک ، بابک و محمد  و یک دختردارد.

 • - حاجی بابا سومین فرزند حاجی چهار پسر و شش دختر دارد.

نوشاد که ایشان دارای چهار پسر بنامهای فرشاد ، آرش ، آرمان و اشکان و دو دختر می باشد .

نوذر دو دختر دارد .

غفار و مختار دیگر پسران حاجی بابا هستند .

 • - حیدر آقا دیگر فرزند حاجی سه پسربنام اکبر ، منصور و مهدی و چهار دخترداشته و دارد . پسراکبر مسعود نام دارد .
 • - سومین فرزند صیدال سعیدمراد بود که دو پسر بنامهای حاجت و آقامراد داشت که حاجت بدون فرزند از دنیا رفت و از آقامراد شش دختر بجا ماند .
 • - غضنفر فرزند چهارم صیدال بدون فرزند از دنیا رفت .
 • - دومین پسر ابدال طهماسب بود که دو پسر بنام مرادجون و علی مدد و دو دختر داشت .
 • - مرادجون دو پسر بنامهای حسینجون و حسین خون و سه دختر داشت .
 • - حسین جون دو پسر بنام قپان (مریدآقا )و یاریجان و دو دختر داشته و دارد. قپان بدون فرزند از دنیا رفت .
 • - یاریجان شش پسر و سه دختر دارد .

فیروز که یک پسر بنام محمد و سه دختر دارد .

بهروز دو پسر بنام احسان و علی دارد .

نوروز دو دختر دارد .

سیروس یک پسر دارد بنام سینا و بهزاد ومسلم ( کهزاد )دیگر پسران یاریجان می باشند .

حسین خون بدون فرزند از دنیا رفت .

 • - علی مدد دیگر فرزند طهماسب دارای یک پسر بنام باور و سه دختر بود .
 • - باور یک پسر دارد بنام جمعه و سه دختر .
 • - جمعه یک سه پسر و سه دختر دارد .

مراد ، مرتضی و رضا که مراد یک پسر بنام ایمان و یک دختر دارد .

عبداله سومین فرزند ابدال یک پسر بنام جعفرقلی سه دختر داشت .

 • - جعفرقلی پنج پسر بنام نجفقلی ،علی قلی ، صفی قلی ، مهدی قلی و امیرقلی و سه دختر داشت .
 • - نجفقلی دارای دو دختر بود .
 • - علیقلی یک پسر بنام الیاس و یک دختر دارد .
 • - الیاس یک پسر بنام فرهاد و شش دختر دارد . فرهاد نیز یک دختر دارد .
 • - صفی قلی یک دختر دارد .
 • - مهدیقلی بدون فرزند از دنیا رفت .
 • - امیرقلی سه پسر بنام فرامرز ، نادر و حسن و دو دختر داشته و دارند .
 • - فرامرز دارای هفت پسر و دو دختر می باشند .

علی که وی  یک پسر بنام امیر دارد .

فرزاد دارای سه پسر بنامهای محمدرضا ، فربد و فرزین .

کهزاد که یک پسر بنام یوسف دارد و بهزاد ، کوروش ، داریوش و مجتبی دیگر پسران فرامرز هستند .

 • - نادر پنج پسر و سه دختر دارد .

مهراب که یک دختر دارد ، مهرداد و پسرش بنام امیر حسین ، مهدی ، میلاد و میثم .

 • - حسن یک پسر بنام حسین و دو دختر دارد .
 • - علی صالح فرزند دیگر ابدال دو پسر بنام مومد (مُحمَد = محمد)و غلامرضا و سه دختر داشت
 • - مومد دو پسر بنام عبدی و علی شاه داشت .
 • - عبدی دو پسر بنام محمد و شاه بابا ( علی صالح ) و دو دختر داشت .
 • - محمد چهار پسر بنامهای صفر ، علی جمعه ، محمدجان و عسکر و سه دختر دارد .
 • - صفر سه پسر بنام سعید ، حامد و وحید و پنج دختر دارد .
 • - علی جمعه دو پسر بنام احسان و حسام و سه فرزند دختر دارد .
 • - محمدجان دارای دو پسر بنام عیسی و موسی و دو دختر می باشد .
 • - شاه بابا دیگر فرزند عبدی دو پسر بنام داریوش و کوروش و چهار دختر دارد .
 • - علی شاه یک دختر دارد .
 • - غلامرضا فرزند علی صالح بدون فرزند از دنیا رفت .