با توجه به خواست شما بازدید کنندگان  محترم به زودی چهره های سرشناس طایفه پبدنی ، معرفی خواهند شد . قصد از این معارفه شناخت بیشتر و بهتر از جایگاه و شخصیت مردان و زنان موفق و نام آور و سرشناس طایفه است تا ضمن افتخار و مباهات به وجود این دسته از  افراد ارجمند و شایسته و نیک ، سرمشق و الگویی باشند برای نسل حاضر و جوان طایفه  در پیشرفت و ترقی . کمک و مساعدت شما همتبار گرامی نیز می تواند  در کیفیت و کمیت  امر و معرفی بجا و شایسته افراد کمک شایان بنماید . معرفی چهره های سرشناس در دو بخش چهره های گذشته و سنتی و چهره های کنونی و علمی طایفه تعریف خواهد شد . مندیر نظرات و راهنمایی و معرفی افراد سرشناس از سوی شما عزیزان  می باشم . موفق باشید .