بهار

مست از بوی بهار

شادمان  از رقص گل با سازو آهنگی  ز باد

سر خوش از عطر گل یاس سر پنجره خانه دوست

یک نگاه تا دل شاد ،

ناگهان سینه ز دل  خالی شد

قفل دل باز شد و رفت ز دست

چشم شهلا  ز در شرم و ز پرچین عفاف

آمد و در بر دلداده  نشست

بشنو این از لب باد

خوش به حال دل شاد