سال نو مبارک ،

روز زایش و  آغاز طبیعت  و مهر بر همه دلهای پاک و عاشق دوستی و مهر  پیشکش باد .تن و روانی برومند و سالم  را  برای شما مهرورزان آرزومندم . دلهایتان هماره مهر ورز و مهرآگین و بدور از هر کینه و آز باد  .سرهایتان سرافراز و گامهایتان در وادی دوستی و مهر پایدار و استوار برجای و بر راه باد . فردای پر بارسبز بهاری و بارش رحمت زای باران نیسانی را برایتان از یزدان یکتا خواهانم . بهاری و پایدارسرسبز مانید .