موارک عید و روز و سال نوتون

موارک چی نیاتر روز و شوتون

 

ز  نوروز روزتون سرسوز و روشن

رها شوتون  ز بختک ، وخت و خوتون