عمو نوروز می آید

زمستان می گریزد چون عمو نوروز می آید

جوانی  سرفرازد  چون  عمو نوروز می آید

 

درخت بید مجنون  و چنار و ارغوان ، گلبن  

ز خفتن بر بخیزد چون عمو نوروز می آید 

...