خانه دوست کجاست از چه پنهان شده است 

شاید از دوری  دلدار، به نسیان شده است

 

خانه دوست کجاست نکند گم شده است 

کوچه اش رفته ز یاد یا که ویران شده است

 

خانه دوست کجاست نکند خشت و گلش

یک شبه سحر شد و سنگ و ز سیمان شده است 

 

خانه دوست کجاست همه دشمن شده اند

نکند جایگه و لانه خصمان شده است 

 

خانه دوست کجاست کاشی سبزی داشت

نکند نام خدا نیست که حرمان شده است 

 

خانه دوست کجاست بر سر کوچه آن

یک سقاخانه پر شمع که دکان شده است

 

خانه دوست کجاست نکند این سوپرک

که به جای آن سقاخانه چراغان شده است

خانه دوست کجاست مامن دل به کجاست 

کلبه مهر و صفا رفت که کتمان شده است

 

خانه دوست کجاست؟ که چنین «تنها» هم

رفته در خانه بیگانه و مهمان شده است