سرزمین بختیاری با صفاست

بام ایران را چنین نیکو سراست

سرزمینی پر ز مهر و عشق و شور

 خانه در این کوهساران  پربهاست

دشتهایش پر ز  لاله در بهار

در خزان آب حیاتش با شفاست

زردکوهش آسمان سای و بلند

چشمه سارانش به هر دردی دواست

ناتمام . . .