در جمع خانواده محترم و هنرمند  پبدنی و در کنار دو برادر هنر مند و با ذوق و کاریکاتوریست، آقایان داریوش پبدنی و بهروز پبدنی، سرکار خانم پوران پبدنی، کارشناسی تحصلکرده و مترجمی توانا، با اثرو کاری بزرگ و بجا ماندنی ،نام خود را در زمره زنان موفق و با اندیشه و  دانش پژوه ثبت نموده است. سرکار خانم پوران پبدنی فارغ التحصیل کارشناسی زبان انگلیسی است . ایشان در ترجمه و تفسیر قرآن مجید به زبان انگلیسی که در پنج جلد چاپ و منتشر گردیده همکاری داشته اند. ویرایش و اصلاحات و صفحه آرایی قرآن مزبور را نیز وی انجام داده است. این کار بزرگ و ارزشمند که با همکاری ایشان صورت پذیرفته مورد تحسین همگان قرار گرفته است. پیشرفت و موفقیت هر چه بیشتر سرکار خانم پوران پبدنی بختیاری، خواهر محترم و بزرگوار را از خداوند متعال خواهانم به وجود ارزشمند ایشان سرفرازم. بی شک مردان و زنان تبار بختیاری و ایرانی به وجود این دختر موفق پبدنی بختیاری و ایرانی و دیگر نخبگان افتخار خواهند کرد.